Zasady ochrony prywatności

Niniejsze Zasady ochrony prywatności (dalej "Zasady") są integralną częścią Publicznej Oferty na świadczenie usług (dalej "Oferta Publiczna"). Terminy i pojęcia używane w niniejszym Regulaminie są podobne do terminów i pojęć, używanych głównie w tekście Oferty Publicznej. Korzystając z zasobów, a także Serwisy i Usługi świadczone przez Firmę, Użytkownik i/lub Użytkownik wyraża zgodę z Regulaminem. W przypadku rezygnacji Gościa i/lub Użytkownika z przestrzegania niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Zasobu.

Zasady obowiązują wszelkie Udogodnienia oraz Usługi oferowane przez Firmę domeny ProfiHamster.com.

Pojęcie informacji poufnych
Pod poufne rozumie się wszystkie informacje identyfikujące, otrzymana Przez spółkę od Użytkownika i/lub Użytkownika w czasie jego pobytu na stronach internetowych Firmy i/lub korzystania z Usług świadczonych przez Firmę. Ta informacja, w razie potrzeby, może być wykorzystane w celu kontaktu z Użytkownikiem i/lub Odwiedzającego, jak w trybie online, jak i innych sposobów. Dane osobowe są integralną częścią poufnych informacji dostarczonych przez Użytkownika i/lub Odwiedzającego, wyłącznie na zasadzie dobrowolności i za jego zgodą. W celu uzyskania dostępu do zasobów Firmy udzielanie informacji poufnych nie jest konieczne, ale w tym przypadku niektóre sekcje Serwisy i Usługi mogą być niedostępne.

Skład prywatnoj informacji:
 1. Dane osobowe.
 2. Pliki cookie.
 3. Dzienniki serwera.

Skład danych osobowych:
 1. Nazwisko, imię..
 2. Data urodzenia, płeć, miejsce zamieszkania.
 3. Adres e-mail.
 4. Seria i numer dowódu osobistego.
 5. Współrzędne określające położenie urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest aplikacja, aby uzyskać dostęp do Serwisu.
 6. Numer telefonu komórkowego.
 7. Zdjęcie użytkownika.

Cel zbierania poufnych informacji:
 1. Rejestracja Użytkowników.
 2. Zapewnienie funkcjonowania Usług, Zasobów i świadczenie Usług przez Firmę.
 3. Przeprowadzenie badań marketingowych i zbierania statystyk.
 4. Poprawa Serwisów i Usług Firmy.
 5. Możliwość wprowadzenia zmian w konto Użytkownika w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji (np. odzyskiwanie hasła w przypadku jego kradzieży).

Korzystanie z danych osobowych

Firma zobowiązuje się nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania danych osobowych Użytkowników i nie przekazywać te informacje osobom trzecim, za wyjątkiem następujących przypadków:

 1. Użytkownik dobrowolnie i wyraźnie chciał ujawnić te informacje;
 2. Dane osobowe podlegają dystrybucji, zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce.
 3. Użytkownik dopuścił się naruszenia Publicznej Oferty;
 4. Za uprzednią zgodą Użytkownika, wyrażoną za pośrednictwem Usług zasobu.

Spółka może prowadzić statystyczne, demograficzne i badania marketingowe, wykorzystując poufne informacje. Wyniki tych badań nie są informacjami poufnymi. W każdym przypadku Firma gwarantuje, że wyniki badań będą wykorzystywane bez żadnego związku z danymi osobowymi, podanych przez Użytkownika i nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie prywatnych wiadomości od Administracji na adres e-mail w dowolnym czasie i dowolnym charakterze, w tym adware.

Wykorzystania przez Użytkownika informacji o sobie podczas korzystania z zasobu
Użytkownik może do woli udostępniać osobom trzecim żadnych informacji o sobie w trakcie korzystania z Zasobów. Informacja ta jest traktowany jako publiczne, i, w konsekwencji, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki takich działań Użytkownika. Użytkownik gwarantuje, że informacje przekazywane osobom trzecim i Firmy nie może:
 1. być nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
 2. przyczynić się do oszustwa, wprowadza w błąd lub nadużycie zaufania;
 3. naruszać lub naruszać własność osoby trzeciej, tajemnicę handlową lub jego prawo do prywatności;
 4. wzywać do popełnienia przestępstwa, a także rozpalać do waśni narodowościowych;
 5. zawierać informacji, które mogą urazić czyjeś honor, godność lub reputację firmy, zniesławienie lub zagrożeń komukolwiek;
 6. być obsceniczne, albo nosić charakter pornografii lub erotyki;
 7. zdjęciem profilu może służyć tylko prawdziwe zdjęcie użytkownika. Zabronione jest wykorzystywanie zdjęć i zdjęć innych ludzi jako zdjęcia profilowe. Osoba na zdjęciu profilu powinno być wyraźnie widoczne i zajmować nie mniej niż 50% fotografii;
 8. zawierać wirusy komputerowe, a także inne programy komputerowe, mające w szczególności na szkody, nie jest upoważniona do inwazji, ukradkiem przechwytywać lub przypisanie danych;
 9. zawierać treści reklamowych;
 10. w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa Polskiego.
Gromadzenie i przechowywanie poufnych informacji
Firma realizuje zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie poufnych informacji zgodnie z niniejszym Regulaminem. Firma podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, aby w odpowiedni sposób zapewnić przechowywanie i wykorzystanie uzyskanych informacji. Zbieranie poufnych informacji odbywa się automatycznie podczas odwiedzania zasobów i korzystania z Serwisów i Usług Firmy, a także po wypełnieniu przez Użytkownika i/lub Odwiedzającego dostępnych form.

Firma dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko nieautoryzowanego dostępu do poufnych informacji, a także ryzyko jej niewłaściwego użycia, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku uzyskania dostępu do poufnych informacji przez osoby trzecie. W przypadku sporu przy użyciu zasobów, Usług i Usług Firmy, a także w innych przypadkach przewidzianych Ofertą Publiczną o korzystaniu z zasobów "ProfiHamster.com" lub obowiązującym prawem w Polsce, Użytkownik i/lub Użytkownik zobowiązuje się udzielić Spółce dane osobowe na żądanie, w tym i w piśmie. Firma zastrzega sobie prawo przechowywać wszystkie poufne informacje dotyczące Użytkownika w ciągu 5 lat po rezygnacji Użytkownika z korzystania z zasobów "ProfiHamster.com", w tym modyfikowane i zmienione dane osobowe.