Pytania i odpowiedzi Klientom Jakie mam gwarancje od serwisu
Jakie mam gwarancje od serwisu


Grupa Profihamster nie jest stroną umów sprzedaży uslug zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.
Grupa profihamster nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Profihamster ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Grupa Profihamster w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność uslug w ramach Oferty, oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

W przypadku, gdy Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Grupa Profihamster może:

a.zmienić wskazaną przez Klienta kategorię profihamster, w której publikowana jest Oferta

b.zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę

Grupa profihamster może usunąć „Wiadomość dla Klienta”, jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Grupa profihamster, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może:

a.upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b.udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

c.czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Profihamster, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika,

d.uzależnić korzystanie z Profihamster od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji,

e.zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika. Zawieszenie Konta może nastąpić w szczególności w wyniku notorycznego naruszania zasad opisanych w Załącznikach Regulaminu.

Niezależnie od zastosowania przez Grupę Profihamster postanowień Regulaminu, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Profihamster, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Grupy Profihamster lub innych Użytkowników.

W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Grupy Profihamster i sfinalizować umowy zawarte przed zawieszeniem Konta, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Grupę Profihamster w ramach Profihamster. Uslugi wystawione w ramach zawieszonego Konta zostają usunięte. Wynik Licytacji, w których uczestniczył Licytant, którego Konto zostało zawieszone.
Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Grupy Profihamster.


Lista pytań
Jak zamówić usługę
Jakie mam gwarancje od serwisu